Välkommen till Mumindalens förskola

Mumindalen2

Mumindalens förskola ligger i Klågerup i Svedala kommuns norra delar.  Grunden i vårt arbetssätt utgörs av fundamentet i Hållbar utveckling .  Det karaktäriseras av följande.

  • Den lärande i centrum utgår från den lärandes frågor och kunskaper och en syn på lärande där individen skapar sin egen kunskap i samspel med andra.
  • Helhetsyn med ämnesövergripande samarbeten
  • Livslångt lärande, tänka om och tänka nytt och vara innovativ, värdera både process och resultat, lösningsinriktad
  • Demokratiska arbetsformer med delaktighet och inflytande
  • Reflektion med kritiska förhållningssätt och olika perspektiv
  • Mångfald av pedagogiska metoder och natur och samhälle som arenor för lärande

arbetssättet utgår från vår certifiering i hållbar utveckling, miljö och hälsa och bildar en helhet i barns och vuxnas lärandesammanhang utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016).

Mumindalens förskola består av fyra arbetslag Knyttet, Skruttet, Gafsan och Sniff. Kännetecknande för arbetslagens verksamhet är ett utforskande förhållningssätt där vårt gemensamma tema utgör grund för olika projekt i barngrupperna.  Vårt arbetssätt utgår från förskolans läroplan som framhåller leken, kreativiteten och ett lustfyllt lärande. Helheten i förskolans verksamhet utgör grunden för barnens lärande. För barnen innebär det att skapa mening, sammanhang och att få uppleva och lära om både känt och okänt i förskolans alla sammanhang.  

Vi arbetar med omsorg, utveckling och lärande som varandras förutsättningar. Begreppet Educare gestaltar detta  i ett ord.  Förskolan ska var rolig, trygg och lärorik för alla barn. Därför är barnens nyfikenhet och olika intressen utgångsläge i all verksamhet sida vid sida med de lärområden arbetslaget uppmärksammar i respektive barngrupp.

Förskolan samarbetar med kulturskolan, deltar i barnkör, dans och instrumentlek. De gör också besök hos vår förskolebibliotekarie, för läsupplevelser i biblioteksmiljö. Dans och yoga är andra aktiviteter som barnen deltar i under sin tid på förskolan.

Miljö ute.  Mumindalen har en härlig gård. En varierad utomhusmiljö med träd, buskar, stor gräsmatta, vägar för barn att cykla på, gungor, sandlådor och uteplatser att äta vid. Förskolan erbjuder en utemiljö som ger möjlighet till lärande och utveckling. Våra odlingslådor ger barnen möjlighet till insikter om samband i naturen, från frö till planta och från jord till bord. Vi har olika aktivitetslådor med material för exempelvis målning, bollspel, kojbygge, naturstudier och mattelek. De  finns för att vi enkelt och lätt ska underlätta utebildningen. Vår tanke är att det vi gör inne kan vi också göra ute.

Det är viktigt för oss att barnen ges tillfälle att uppleva naturen med alla sinnen. Barnen vistas utomhus dagligen och gör mindre utflykter i närmiljön. Själva upplevelsen är grunden till verkligt lärande där barnen använder hela kroppen och alla sinnen i lärandet.  

Personalen ser inte slutstationen vid förskolans promenader som ett mål, utan promenader är i sig ett moment där det finns möjligheter att utmana barnen i lärandet. Därmed blir både själva processen att ta sig till målet och målet viktiga faktorer.

Vi har en lokal och ett grönområde i närheten av förskolan där vi kan vistas under några timmar eller hela dagar. Området består av grönytor, vindskydd, grillplatser och ett hus där vi kan hitta skydd under dagar då barnen behöver värma sig eller äta inne.

Miljö inne. Personalen har lagt stor vikt vid lärmiljön och förändrar den kontinuerligt utifrån barnens behov. Miljön ska också spegla de olika projekt som finns och utmana barnen att undersöka och förundras, och inspirera till nya upplevelser och insikter. Det innebär både färdigt lekmaterial men vi ser också återbruk som en viktig del av förskolans lekmaterial för skapande och kreativa aktiviteter. Vi har introducerat begreppet ”saker att leka med” för att bredda synen på vad en leksak kan vara.

Alla barn har vila och återhämtning under sin dag på förskolan. De barn som har behov av det, sover utomhus på förskolans sovloft.  De andra erbjuder vi bl.a. massage och avslappning, barnen uppskattar en lugn stund i en miljö som är anpassad för återhämtning.